Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll fört vid Posten Seniorer Kronoberg Årsmöte den 16 Februari 2023 på Ryssbygården i Ryssby.

 

Innan mötet avnjöt vi en utsökt lunch bestående av Slottsstek med tillbehör. Kaffe med kaka.

 

Siv Svensson från Sagomuseum underhöll oss med Skrönor och Sägner från Ljungbytrakten. Mycket trevligt.

 

1 Ordföranden Claes–Peter Davidsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2 Parentation hölls för dom medlemmar som lämnat oss under året.

 

3 Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

4 Dagordningen för årsmötet godkändes.

 

5 Till ordförande för mötet valdes Jan Salomonsson.

 

6 Till sekreterare för mötet valdes Elisabeth Ryd Petersson.

 

7 Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet valdes Birgitta Petersson och Arne Karlsson.

 

8 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

 

9 Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

 

10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

11 Val.

a Ordförande för 1 år Claes-Peter Davidsson.

b 2 Styrelseledamöter för 2 år. Gunilla Hansson Omval. Rose-Marie Sjöström Nyval.

c 2 Styrelsesuppleanter för 1 år. Gunilla Norberg. Nyval. Mikael Martinsson. Nyval.

d 2 Revisorer för 1 år. Yvonne Ahlqvist. Omval. Lars-Olof Davidsson. Omval.

e 2 Revisorssuppleant för 1 år. Ann-Christin Selander. Omval. Ulla-Britt Lange. Omval.

f   Valberedning med 3 personer för 1 år. Sammankallande, Bennie Soldesjö, Inger Svensson, Bengt-Uno Lilja.

 Kvarstående ledamöter ytterligare 1 år. Anitha Johnsson. Olle Petersson. Conny Andersson.

 

12 Inga ärenden har inkommit till styrelsen.

 

13 Förslag till aktiviteter presenterades. Inbjudan kommer under våren.

 

14 Claes-Peter presenterade en folder om Posten Plus där dom som vill kan bli medlem.

 

15 Mötet avslutades med överlämning av blommor samt dragning av lotteriet och ett tack för allas närvaro.

 

 

 


Elisabet Ryd Petersson

Sekreterare

 

 

 

Birgitta Petersson                                        Arne Karlsson

Justerare                                                    Justerare