Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll för poströstning vid årsmötet med Posten Seniorerna Kronoberg

2021-03- 02- -10.

 

  Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes.

  Resultat och balansräkning för 2020 godkändes.

  Revisorernas berättelse.

  Styrelsen beviljandes ansvarsfrihet för år 2020.

  Val.

  a. Ordförande för en tid av 1 år.

      Claes-Peter Davidsson, omvaldes på 1 år.                            

  b. 2 Styrelseledamöter för en tid av 2 år

      Gunilla Hansson och Annlouise Ragnarsson, valdes på 2 år.    

  c. 2 Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

       Inger Svensson och Bertil Andersson, valdes på 1 år.               

  d. 2 revisorer för en tid av 1 år.

      Yvonne Ahlqvist och Lars-Olof Davidsson, valdes på 1 år

  e. 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

      Ulla-Britt Lange och Ann-Christine Selander valdes på 1 år           

  f. Valberedning med 3 personer för en tid av 1 år varav en       

       sammankallande                                                                           

   Lennart Gustavsson, sammankallande, Rose-Marie Ragnarsson och Bertil

    Ragnarsson, valdes på 1 år.                                      

 

Styrelsens budgetförslag för 2021.

Under rådande omständigheter är det svårt för Styrelsen att göra en budget för 2021. Styrelsen räknar med ca 25 000 kr i intäkter. Medlemsavgiften 150 kr/medlem och centrala bidrag. Kostnaderna för aktiviteter kommer att subventioners i högre grad än tidigare år.

 

Styrelsens förslag på aktiviteter 2021.

Styrelsen har just nu planer på att besöka Falkenbergsrevyn i sommar, anordna någon slags friluftsdag under sommaren. Konsert under hösten (Lill Lindfors) samt ett julbord. Allt detta är fortfarande osäkert.

 

Rösträknare:

 

Claes-Peter Davidsson                Conny Andersson                        Lennart Gustavsson

Ordförande                                vice ordförande                         sammankalland valberedning