Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid Årsmöte med Posten Seniorerna Kronoberg torsdagen den 15 februari 2018 kl. 13.00 på Högåsen i Alvesta.

 

1. Mötet öppnades av ordföranden Stig-Arne Eklund, som hälsade alla välkomna,

    samtidigt som han tackade för att så många anslutit sig till mötet, 81 st.

    Han berättade också att vår förening firar 25 år 2018.

2. Parentation hölls för medlemmar som avlidit under året. Ett ljus tändes, och en tyst

    minut följde. Därefter läste ordföranden en dikt.

3. Frågan om kallelse skett i behörig ordning besvarades med ja.

4. Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Till ordförande för årsmötet valdes Bertil Olsson, Vislanda.

6. Till sekreterare för årsmötet valdes Elisabeth Ryd Petersson, Ljungby.

7. Till justerare, tillika rösträknare för årsmötet valdes Lillemor och Björn Graesén, Alvesta

8. Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes.

9. Resultat- och Balansräkning godkändes.

10. Revisionsberättelsen föredrogs av Sten Gårdesjö, Växjö

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

12. Val

   a Till ordförande för 1 år valdes Claes-Peter Davidsson.

   b Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Anitha Jonsson och Olof Petersson, omval.

   c Till styrelseledamot för en tid av 2 år valdes Conny Andersson och för 1 år

      Yvonne Ahlqvist

   d Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år, omvaldes Inger Svensson och

      Bertil Andersson.

   e Till revisorer för en tid av 1år, omval av Sten Gårdesjö och Ove Davidsson

   f Till revisorsuppleanter för 1 år valdes Gunilla Hansson, omval och Ulla-Britt Lange, nyval

   g Valberedning för en tid av 1 år, Lennart Gustavsson, Ros-Marie Ragnarsson och

      Bertil Ragnarsson, omval.

13. Inga inkommande ärenden till styrelsen fanns att behandla.

14. Förslag från styrelsen att införa "Hedersmedlem" i stadgarna, paragraf 9.

15. Budgetförslag för 2018 godkändes.

16. Styrelsens förslag på aktiviteter godkändes.

17. Övriga frågor: Styrelsen önskar förslag på fler aktiviteter.

18. Stig-Arne Eklund berättade om sin tid i styrelsen för Posten Seniorerna, varefter

      han avtackades för sitt engagemang under 14 år.

      Alf Persson, som avgår som sekreterare kunde tyvärr inte närvara p.g.a. sjukdom, men   

      kommer att avtackas vid annat tillfälle. Stig-Arne Eklund och Alf Persson valdes av   

      årsmötet till hedersmedlemmar

19. Årsmötet avslutades med att vår nye ordförande Claes-Peter Davidsson tackade Bertil

     Olsson för ett väl genomfört årsmöte.

 

    Därefter följde underhållning av Anders Nilsson med sång.

 

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid Årsmöte med Posten Seniorerna Kronoberg torsdagen den 16 februari på Ljungby Arena.

 1. Mötet öppnades av ordföranden Stig-Arne Eklund som hälsade välkomna
 2. Parentation hölls för avlidna under året, ett ljus tändes varefter det hölls en tyst minut.
 3. Frågan om kallelsen skett i behörig ordning besvarades med ja.
 4. Den föreslagna dagordningen godkändes.
 5. Till ordföranden för årsmötet valdes Ingvar Palm, Dörarp.
 6. Till sekreterare för årsmötet valdes Alf Persson Växjö.
 7. Till justerare och tillika rösträknare valdes Jan o Ingrid Magnusson Växjö.
 8. Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs av Ingvar Palm som därefter godkändes.
 9. Resultat o Balansräkning föredrogs av Stig-Arne som därefter godkändes.
 10. Revisionsberättelsen föredrogs av Ove Davidsson Alvesta.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
 12. Val.

A. Ordförande för en tid av 1 år omvaldes Stig-Arne Eklund.

B. 2 Styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Claes-Peter Davidsson, Elisabeth Ryd-      Petersson.        

C. 2 Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år omvaldes Inger Svensson och Bertil Andersson.

D. 2 Revisorer för en tid av 1 år omvaldes Sten Gårdesjö och Ove Davidsson.

E. 2 Revisorsuppleanter för 1 år omval Gunilla Hansson, nyval Ann-Kristin Selander.

F. Valberedning med 3 personer för en tid av 1 år nyval Lennart Gustavsson sammankallande,

    Ros-Marie Ragnarsson, Bertil Ragnarsson.

G.1 ordinarie ledarmot till Repesentantskapsmötet 25-26/4 2017 valdes Claes-Peter Davidsson.

H.1 ersättare till Repesentantskapsmötet 25-26/4 2017 valdes Elisabeth Ryd-Petersson.

 

14. Till styrelsen inkomna ärenden för behandling förelåg inga.

 

15. Styrelsens budgetförslag föredrogs av Stig-Arne som därefter godkändes.

 

16. Styrelsens framlagda förslag på aktiviteter för 2017 föredrogs av Stig-Arne.

 

17. Inga övriga frågor förelåg.

 

18. Mötet avslutades med att ordföranden tackade Ingvar Palm för ett väl genomfört årsmöte samt

ett mycket underhållande föredrag där han berättade om under sina år i posten samt sin utmärkelse som goda grannar på Hjältarnas väg i Dörarp. Vi tackar även Ljungby Arena för en jättefin lunch.

 

Vid protokollet                             Justeras:

                           

 

Alf Persson                                  Jan Magnuson o Ingrid Magnusson                                                            

Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid Årsmöte med Posten Seniorerna Kronoberg  torsdagen den 18 februari 2016 kl.13.00 på Högåsens Äldreboende i Alvesta.

 1. Mötet öppnades av ordföranden Stig-Arne Eklund som hälsade välkomna och tackade för att så många slutit upp hela 79 medlemmar var på plats.
 2. Parentation hölls då 6 medlemmar har avlidit under året,ett ljus tändes varefter det hölls en tyst minut därefter läste Stig-Arne en dikt.
 3. Frågan om kallelse skett i behörig ordning besvarades med ja.
 4. Den föreslagna dagordningen godkändes.
 5. Till ordförande för årsmötet valdes Björn Graésen Alvesta.
 6. Till sekreterare för årsmötet valdes Alf Persson Växjö
 7. Till justerare och tillika rösträknare valdes Berit o Dahle Axelsson Alvesta.
 8. Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs av Björn som därefter godkändes.
 9. Resultat o Balansräkning föredrogs av Stig-Arne som därefter godkändes.
 10. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ove Davidsson Alvesta.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
 12. Förslag på ändringar av stadgar föredrogs av Clas-Peter Davidsson som därefter mötet godkände.
 13. Val.Följande val förättades.

A.3 Styrelseledarmöter för en tid av 2 år.Alf Persson.Olle Petersson.Anitha Jonsson.

B.1 Styrelseledamot för en tid av 1år Fyllnadsval Elisabeth Ryd-Petersson.

C.2 Styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.Inger Svensson Lenhovda.Bertil Andersson Alvesta nyval.

D. 2 revisorer för 1 år omvaldes Sten Gårdesjö o Ove Davidsson.

E.2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år omvaldes Gunilla Hansson o Vivi Evaldsson.

F.Valberedning med 3 personer för 1 år valdes Ingvar Rapp sammankallande samt Gunilla Hansson och Alf Persson.

G.Till styrelsen inkomna ärenden för behandling förelåg inga.

         14. Styrelsens budgetförslag föredrogs av Stig-Arne som därefter godkändes.

         15.Styrelsens framlagda förslag på aktiviteter för 2016 föredrogs av Stig-Arne.

         16.Inga övriga frågor förelåg.

         17.Mötet avslutades med att den avgående kassören Ros-Marie Ragnarsson avtackades

          efter många års arbete i styrelsen.

 

 Årsmötet började med att föreningen bjöd på lunch.Därefter var Jenny Folkesson från Region Kronoberg inbjuden att informerar om Kampanjen "Håll dig på benen" och Mona Ringdal från Korpen Växjö visade oss olika styrke- och balansövningar.